fbpx

Regulamin wydarzenia

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE IMPREZ

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy w tym imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Lansalot Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Ojcowskiej 10, 80-146 Gdańsk oraz HQE s. c. z siedzibą przy ulicy Szafranowej 12A/4, 81-591 Gdynia zwanymi dalej Organizatorem
 2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez Organizatora z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych”.
 3. Do odwołania obowiązuje konieczność dostarczenia na wydarzenie „OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA WYDARZENIA KULTURALNO-ROZRYWKOWEGO”. Oświadczenie to jest integralną częścią dokumentów upoważniających do wstępu na wydarzenie. Oświadczenie można pobrać tutaj. Oświadczenie zawierać musi: datę wypełnienia oświadczenia, która jest taka sama jak data wydarzenia, dane osobowe i kontaktowe, dane wydarzenia, podpis. Nie podpisanie oświadczenia skutkować będzie odmową wpuszczenia na teren obiektu. Dane zawarte w oświadczeniu nie służą celom marketingowym i w przypadku konieczności wyższej przekazane zostaną Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Służbom Porządkowym.
 4. Na imprezy organizowane przez Organizatora wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok życia. Pozostałe osoby na teren imprezy mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem za uzyskaniem każdorazowej zgody Organizatora. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna). Każdy uczestnik wydarzenia, który w dniu wydarzenia nie ukończył 16 roku życia musi tak jak każda osoba pełnoletnia, posiadać indywidualny bilet wstępu na wydarzenie.
 5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy oraz imprezy masowej zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy
  1. broni
  2. alkoholu
  3. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
  4. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  5. środków odurzających i substancji psychotropowych
  6. środków trujących i promieniotwórczych
  7. płynów łatwopalnych
  8. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie
  9. własnych napojów oraz artykułów spożywczych
  10. Ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów asystujących
 6. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video. Dotyczy to również rejestracji audio-video-foto za pomocą smartfonów. W przypadku takiego incydentu widz zobowiązany jest do usunięcia materiału z nośnika. Organizator zastrzega sobie możliwość wyproszenia widza z terenu imprezy.
 7. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 8. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu jednakże Organizator nie bierze odpowiedzialności za zmianę miejsc Widzów po rozpoczęciu wydarzenia.
 10. Do odwołania każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa od momentu wejścia do obiektu, aż do momentu jego opuszczenia. Organizator nie zapewnia maseczek dla widzów.
 11. Do odwołania każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni przed wejściem do obiektu oraz na salę teatralną/koncertową.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc widza w zakresie tej samej kategorii cenowej, w której widz zakupił bilet, w przypadku takiej konieczności.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zewnętrznych systemów sprzedażowych.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży bądź z tzw. „drugiej ręki”.
 15. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom
  1. które nie mogą uczestniczyć w imprezach oraz imprezach masowych masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych
  2. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych
  3. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy
  4. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  5. nieposiadającym biletu, biletu zniszczonego lub których bilet został unieważniony przez Organizatora bądź punkt sprzedaży, w którym bilet został zakupiony
 16. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 15 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 17. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu.
 18. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:
  1. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy
  2. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym
  3. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów
  4. rzucania przedmiotami;
  5. używania środków odurzających lub psychotropowych;
  6. spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora.
  7. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne
  8. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
  10. zaśmiecania terenu obiektu
  11. niszczenia infrastruktury obiektu
  12. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych
  13. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora
  14. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie
  15. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności
  16. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom
  17. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
 19. Uczestnik imprezy ma prawo:
  1. wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych
  2. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  3. do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

ZAKUP BILETÓW

 1. Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez Organizatora uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.
 4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 5. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
 8. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta art. 38 pkt 12 bilety zakupione poza lokalem firmy/ na odległość nie podlegają zwrotowi.
  W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
 10. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania koncertu. Po odbytym koncercie tego typu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 11. W przypadku obowiązujących na wydarzenie biletów imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności danych osobowych znajdujących się na bilecie z danymi na ważnym dokumencie tożsamości właściciela biletu. W przypadku niezgodności danych, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na teren wydarzenia.
  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian w danych osobowych widniejących na imiennych biletach wstępu.

POZOSTAŁE SPRAWY

 1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
  Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.
 2. Każdy widz uczestniczy w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia widzów oraz konsekwencje z tego wynikające.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firm Lansalot sp. z o.o. oraz HQE s.c.. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
Hej!

Nie zapomnij polubić nas na facebooku:)