fbpx

Regulamin wydarzenia

UWAGA! Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem mojbilet.eu oraz Regulaminem wydarzenia i ich akceptacją.

Klient przed dokonaniem zakupu biletów zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem mojbilet.eu oraz Regulaminem wydarzenia.

Przed dokonaniem zakupu Klient świadomie akceptuje Regulaminem mojbilet.eu oraz Regulaminem wydarzenia. Nieznajomość zapisów w Regulaminach, które to są umową pomiędzy HQE JĘDRZEJ KRAJEWSKI, a Klientem, nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE IMPREZ

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy w tym również imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez HQE Jędrzej Krajewski z siedzibą przy ulicy Szafranowej 12A/4, 81-591 Gdynia zwanym dalej Organizatorem
 2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu wstępu lub innej karty wstępu wydanej przez Organizatora z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych”.
 3. Na imprezy organizowane przez Organizatora wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok życia i posiadające bilet wstępu. Pozostałe osoby na teren imprezy mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem za uzyskaniem każdorazowej zgody Organizatora. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna). Każdy Widz wydarzenia, który w dniu wydarzenia nie ukończył 16 roku życia musi tak jak każda osoba pełnoletnia, posiadać indywidualny bilet wstępu na wydarzenie.
 4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy oraz imprezy masowej zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia przez Widzów na teren imprezy:
  1. aparatów fotograficznych, kamer lub pozostałego sprzętu przeznaczonego bezpośrednio lub pośrednio do rejestracji audio/video/foto.
  2. broni
  3. alkoholu
  4. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
  5. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  6. środków odurzających i substancji psychotropowych
  7. środków trujących i promieniotwórczych
  8. płynów łatwopalnych
  9. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie
  10. własnych napojów oraz artykułów spożywczych
  11. perfum lub innych substancji w pojemnikach do rozpylania / w sprayu
  12. Ponadto obowiązuje absolutny zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy
 5. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video. Dotyczy to również rejestracji audio-video-foto za pomocą smartfonów. W przypadku takiego incydentu Widz zobowiązany jest do usunięcia materiału z nośnika. Organizator zastrzega sobie możliwość wyproszenia Widza z terenu imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot środków za bilety.
 6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu jednakże Organizator nie bierze odpowiedzialności za zmianę miejsc Widzów po rozpoczęciu wydarzenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc Widza w zakresie tej samej kategorii cenowej, w której Widz zakupił bilet, w przypadku takiej konieczności.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zewnętrznych systemów sprzedażowych.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży bądź z tzw. „drugiej ręki”.
 12. Zakazuje się wstępu na Wydarzenie osobom
  1. które nie mogą uczestniczyć w imprezach oraz imprezach masowych masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych
  2. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych
  3. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy lub Obsługi wydarzenia
  4. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  5. nieposiadającym biletu, biletu zniszczonego lub których bilet został unieważniony przez Organizatora bądź punkt sprzedaży, w którym bilet został zakupiony
 13. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 15 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 14. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu środków za bilety.
 15. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:
  1. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy
  2. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym
  3. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów
  4. rzucania przedmiotami;
  5. używania środków odurzających lub psychotropowych;
  6. spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora w szczególności na widowni
  7. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne
  8. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
  10. zaśmiecania terenu obiektu
  11. niszczenia infrastruktury obiektu
  12. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść, dróg ewakuacyjnych oraz przejść / korytarzy komunikacyjnych
  13. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora
  14. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie
  15. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności
  16. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom
  17. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  18. dotykania sprzętów technicznych i umieszczania na nich jakichkolwiek przedmiotów (w przypadku takiego zachowania, a szczególności uszkodzenia sprzętu Widz zostanie natychmiast usunięty z terenu wydarzenia oraz obciążony kosztami naprawy lub wymiany sprzętu na nowy). W przypadku doprowadzenia do uszkodzenia sprzętu, które to uniemożliwia dalszy przebieg wydarzenia i konieczność jego odwołania, Widz obciążony zostanie faktycznie poniesionymi kosztami związanymi z organizacją wydarzenia oraz dochodzone na drodze sądowej będą utracone korzyści materialne Organizatora z powodów w/w
 16. Uczestnik imprezy ma prawo:
  1. wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych
  2. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  3. do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

ZAKUP BILETÓW

 1. Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez Organizatora uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.
 4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 5. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
 8. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta art. 38 pkt 12 bilety zakupione poza lokalem firmy/ na odległość nie podlegają zwrotowi.
 10. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
 11. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania koncertu. Po odbytym koncercie tego typu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 12. W przypadku obowiązujących na wydarzenie biletów imiennych, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności danych osobowych znajdujących się na bilecie z danymi na ważnym dokumencie tożsamości właściciela biletu. W przypadku niezgodności danych, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na teren wydarzenia.
  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian w danych osobowych widniejących na imiennych biletach wstępu.

REKLAMACJE

 1. Widzowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w prezentowanym na scenie produkcie tylko i wyłącznie do momentu zakończenia wydarzenia.
 2. Reklamacja ta powinna być niezwłocznie po dostrzeżeniu nieprawidłowości osobie odpowiedzialnej za przebieg wydarzenia oddelegowanej z ramienia Organizatora.
 3. Jeśli wymaga tego sytuacja, reklamacja powinna zostać złożona drogą mailową na adres biuro@hqevents.pl chyba, że przedstawiciel Organizatora zaleci inaczej i uzyska to potwierdzenie pisemne.
 4. Jeśli wymaga tego sytuacja, odpowiedź na reklamację odbędzie się kanałem elektronicznym chyba, że przedstawiciel Organizatora zadecyduje inaczej i uzyska to potwierdzenie pisemne.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za artystyczny przekaz i wydźwięk produktu prezentowanego na scenie w trakcie trwania wydarzenia oraz za jego interpretację i zmiany wprowadzone niezależnie przez Organizatora.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za poglądy Artystów i przedstawiany przez nich wizerunek artystyczny na scenie i poza nią.
 7. Spóźnieni Widzowie mogą spotkać się z odmową wejścia na widownię. W przypadku wyrażenia zgody przez Organizatora na wejście Widza po rozpoczęciu występu, Widz zobowiązany jest do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę obiektu. Aby uniknąć zamieszania na widowni zalecamy aby nie zmieniać przydzielonych miejsc w trakcie przerwy w wydarzeniu – w takiej sytuacji Serwis oraz Organizator nie biorą odpowiedzialności za konflikty powstałe na widowni pomiędzy Widzami.
 8. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora ograniczona jest do wartości zakupionych przez Widza biletów.
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR.
 10. W wypadku sporu ze sprzedawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 11. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
  1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
  2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 12. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 13. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie UOKiK.
 14. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: UOKiK.
 15. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod tym adresem internetowym znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 16. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie UOKiK

POZOSTAŁE SPRAWY

 1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
  Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.
 2. Każdy widz uczestniczy w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia widzów oraz konsekwencje z tego wynikające.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za artystyczny przekaz i wydźwięk produktu prezentowanego na scenie w trakcie trwania wydarzenia oraz za jego interpretację i zmiany wprowadzone niezależnie przez Organizatora.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za poglądy Artystów i przedstawiany przez nich wizerunek artystyczny na scenie i poza nią.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy HQE Jędrzej Krajewski. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
Hej!

Nie zapomnij polubić nas na facebooku:)