fbpx

Regulamin

Definicje i zasady ogólne

 1. REGULAMIN dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu biletowego mojbilet.eu udostępnionego przez Lansalot Sp. z o.o. oraz HQE s.c.
 2. Lansalot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-146) przy ul. Ojcowska 10, numer NIP: 583-330-71-04, REGON: 380354730, KRS: 0000733846.
 3. HQE s.c. z siedzibą w Gdyni (81-591) przy ul. Szafranowa 12A/4, numer NIP: 958-169-59-35, REGON: 381451121
 4. BILET dokument uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie wskazane na bilecie.
 5. BILET ELEKTRONICZNY bilet w formie PDF uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie.
 6. WYDARZENIE spektakl teatralny, koncert, spektakl kabaretowy lub inne wydarzenie kulturalne organizowane przez Organizatora, na które bilety sprzedaje serwis biletowy mojbilet.eu
 7. ORGANIZATOR osoba prawna, osoba fizyczna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej która realizuje wydarzenie.
 8. KLIENT osoba lub podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w regulaminie.
 9. PŁATNOŚĆ opłata za zamawiane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Serwisy umożliwiają zakup biletów na wszystkie udostępnione na stronach wydarzenia pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.
 10. Złożenie zamówienia na zakup biletów jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.

Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
  1. wybór wydarzenia z listy udostępnionych wydarzeń zakończone naciśnięciem linku KUP BILET
  2. wybór liczby zamawianych biletów w zależności od wydarzenia oraz rodzaju biletu z lub bez wskazania wybieranych miejsc na planie wydarzeń
  3. wybór możliwego sposobu dostawy zamówionych biletów oraz akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu
  4. zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
  5. potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.
 2. Serwis biletowy mojbilet.eu może ograniczyć liczbę biletów zamawianych w jednej transakcji. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.
 3. W przypadku zakupu biletów na wydarzenia, na które obowiązują imienne bilety wstępu, Kupujący zobowiązany jest do podania danych osobowych osób, które finalnie będą uczestnikami wydarzenia. Lansalot Sp. z o.o. oraz HQE s.c. odmawiają możliwości dokonywania zmian w danych osobowych. Kupujący zobowiązany jest do dokonania przemyślanego zakupu.

Płatności

 1. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 2. Środki pobrane w trakcie zamówienia trafiają w zależności od wydarzenia na konto Organizatora tj. Lansalot sp. z o.o. lub HQE s.c.
 3. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych jakimi są opłata serwisowa oraz prowizja systemu Przelewy24 (operatora płatności). Bezzwrotna opłata serwisowa w wysokości 6% naliczana jest w momencie składania zamówienia. W kolejnym kroku zostaje doliczona bezzwrotna opłata prowizyjna systemu Przelewy24 w wysokości 1,9%. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 4. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane

Dostawa

 1. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.
 2. Sposoby i terminy dostarczania biletów zależą od możliwości organizacyjnych danego wydarzenia i są podawane w momencie wprowadzania szczegółów zamówienia.
 3. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 4. Serwis biletowy mojbilet.eu nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich lub Poczty Polskiej oraz Organizatorów wydarzeń oraz własne błędy powstałe w wyniku niepoprawnego działania Kupującego, w przypadku jeśli własne działania Serwisów zostały wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem Kupującego.
 5. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do obioru biletów wskazanych w zamówieniu.
 6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
 7. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący może zwrócić się serwisu biletowego mojbilet.eu.

Zwroty

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Prawo odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy jest możliwe w przypadku odwołania Wydarzenia. W innych przypadkach nie ma możliwości zwrotu biletów internetowych zgodnie z ( zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.
 2. Termin deklaracji chęci dokonania zwrotu biletów w przypadku znaczących zmian w harmonogramie wydarzenia wyznaczany jest przez Organizatora każdorazowo. W przypadku zmiany daty wydarzenia termin ten ogłaszany jest w momencie przedstawienia nowej daty.
 3. Do możliwości zwrotu biletów nie upoważniają nieznaczące zmiany w harmonogramie wydarzenia.

Dane osobowe

 1. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy.
 2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu biletowego mojbilet.eu.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: bilety@mobilet.eu.
 4. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.
 5. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do serwisu biletowego mojbilet.eu, z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 7. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza serwisu biletowego mojbilet.eu ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.
 8. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Serwis biletowy mojbilet.eu nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.
 9. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR.
 11. W wypadku sporu ze sprzedawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 12. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
   1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
   2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 13. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 14. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie UOKiK.
 15. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: UOKiK.
 16. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod tym adresem internetowym znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 17. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie UOKiK

Inne postanowienia

 1. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści serwis mojbilet.eu ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
 2. Serwis biletowy mojbilet.eu prowadzi wyłącznie dystrybucję biletów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Organizatorów wydarzeń lub informacje przez nich przekazywanych. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży po stronie jego Organizatora. Serwis biletowy mojbilet.eu nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupujących za działania Organizatorów wydarzeń, w szczególności za odwołane lub opóźnione wydarzenia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie Kupującemu jeżeli nie będzie on akceptował lub spełniał warunków wynikających z regulaminu danego wydarzenia, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jego uczestników. Dane Organizatora wydarzenia są każdorazowo podawane do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia.
 3. Serwis biletowy mojbilet.eu nie odpowiadają za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisów w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 4. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie serwisu biletowego mojbilet.eu. Spory pomiędzy serwisem biletowym mojbilet.eu a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
Hej!

Nie zapomnij polubić nas na facebooku:)