Regulamin

Zakup biletów

I. Definicje i zasady ogólne

 1. REGULAMIN dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu biletowego mojbilet.eu udostępnionego przez Lansalot Sp. z o.o.
 2. Lansalot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-146) przy ul. Ojcowska 10, numer NIP: 583-330-71-04, REGON: 380354730, KRS: 0000733846.
 3. BILET dokument uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie wskazane na bilecie.
 4. BILET ELEKTRONICZNY bilet w formie PDF uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie.
 5. WYDARZENIE spektakl teatralny, koncert, spektakl kabaretowy lub inne wydarzenie kulturalne organizowane przez Organizatora, na które bilety sprzedaje serwis biletowy mojbilet.eu
 6. ORGANIZATOR osoba prawna lub osoba fizyczna, która realizuje wydarzenie.
 7. KLIENT osoba lub podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w regulaminie.
 8. PŁATNOŚĆ opłata za zamawiane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Serwisy umożliwiają zakup biletów na wszystkie udostępnione na stronach wydarzenia pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.
 9. Złożenie zamówienia na zakup biletów jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.

II. Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
  1. wybór wydarzenia z listy udostępnionych wydarzeń zakończone naciśnięciem linku KUP BILET
  2. wybór liczby zamawianych biletów w zależności od wydarzenia oraz rodzaju biletu z lub bez wskazania wybieranych miejsc na planie wydarzeń
  3. wybór możliwego sposobu dostawy zamówionych biletów oraz akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu
  4. zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
  5. potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.
 2. Serwis biletowy mojbilet.eu może ograniczyć liczbę biletów zamawianych w jednej transakcji. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.
 3. W przypadku zakupu biletów na wydarzenia, na które obowiązują imienne bilety wstępu, Kupujący zobowiązany jest do podania danych osobowych osób, które finalnie będą uczestnikami wydarzenia. Lansalot Sp. z o.o. odmawia możliwości dokonywania zmian w danych osobowych. Kupujący zobowiązany jest do dokonania przemyślanego zakupu.

III. Płatności

 1. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 2. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 3. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.

IV. Dostawa

 1. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.
 2. Sposoby i terminy dostarczania biletów zależą od możliwości organizacyjnych danego wydarzenia i są podawane w momencie wprowadzania szczegółów zamówienia.
 3. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 4. Serwis biletowy mojbilet.eu nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich lub Poczty Polskiej oraz Organizatorów wydarzeń oraz własne błędy powstałe w wyniku niepoprawnego działania Kupującego, w przypadku jeśli własne działania Serwisów zostały wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem Kupującego.
 5. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do obioru biletów wskazanych w zamówieniu.
 6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
 7. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący może zwrócić się serwisu biletowego mojbilet.eu.

V. Zwroty

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Prawo odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy jest możliwe w przypadku odwołania Wydarzenia. W innych przypadkach nie ma możliwości zwrotu biletów internetowych zgodnie z ( zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) nie jest możliwe odstąpienie od umowy oraz zwrot pieniędzy za zakupione bilety online.

VI. Dane osobowe

 1. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy.
 2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 3. Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie wyraża zgodę na dodanie jego adresu do bazy mailingowej mojbilet.eu oraz na otrzymywanie informacji handlowej w postaci newslettera. Szczegóły w REGULAMIN NEWSLETTERA.

VII. Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu biletowego mojbilet.eu.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: bilety@mobilet.eu.
 4. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.
 5. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do serwisu biletowego mojbilet.eu, z zastrzeżeniem ust. 8.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 7. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza serwisu biletowego mojbilet.eu ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.
 8. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Serwis biletowy mojbilet.eu nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.
 9. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Platforma ODR.
 11. W wypadku sporu ze sprzedawcą, konsument jest uprawniony do skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 12. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
   1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
   2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 13. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 14. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie UOKiK.
 15. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: UOKiK.
 16. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod tym adresem internetowym znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 17. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie UOKiK

VIII. Inne postanowienia

 1. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści serwis mojbilet.eu ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
 2. Serwis biletowy mojbilet.eu prowadzi wyłącznie dystrybucję biletów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez Organizatorów wydarzeń lub informacje przez nich przekazywanych. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży po stronie jego Organizatora. Serwis biletowy mojbilet.eu nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupujących za działania Organizatorów wydarzeń, w szczególności za odwołane lub opóźnione wydarzenia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie Kupującemu jeżeli nie będzie on akceptował lub spełniał warunków wynikających z regulaminu danego wydarzenia, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jego uczestników. Dane Organizatora wydarzenia są każdorazowo podawane do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia.
 3. Serwis biletowy mojbilet.eu nie odpowiadają za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisów w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.
 4. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie serwisu biletowego mojbilet.eu. Spory pomiędzy serwisem biletowym mojbilet.eu a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

Regulamin newslettera

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Lansalot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Ojcowska 10, 80-146 Gdańsk. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Gdańsku pod numerem: 0000733846, NIP: 5833307104, REGON: 380354730, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach organizowanych przez Lansalot Sp. z o.o. poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Lansalot Sp. z o.o. na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 5. Osoba korzystająca z usługi Newsletter może wypowiedzieć umowę o świadczenie tej usługi poprzez kliknięcie linku Rezygnacji znajdującego się w każdym wysłanym Newsletterze lub poprzez przesłanie do nas prośby na adres: bilety@mojbilet.eu.
 6. Administratorem danych jest firma Lansalot Sp. z o.o.
 7. Firma Lansalot Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi Newslettera. Może ona przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, miasto, adres poczty elektronicznej.
 8. Lansalot Sp. z o.o. nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem firmy Freshmail sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, Al. 29 listopada 155c, 31-406 Kraków, tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.
 9. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Lansalot Sp. z o.o. za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
 10. Lansalot Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

Polityka prywatności

 1. Do dokonania transakcji zakupu biletów na naszym portalu obligatoryjnie potrzebujemy Twojego imienia, nazwiska, województwa, numeru telefonu, adresu e-mail.
 2. Informujemy, że podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji gromadzonych w ramach narzędzi Google Analytics i Remarketing AdWords, wykorzystywanych w związku z działaniem Serwisu.
 3. Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” stanowią wyłącznie dane informatyczne i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu, narzędzi Google Analytics. Są to głównie pliki tekstowe, które standardowo przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Zwykle cookies zawierają nazwę macierzystej strony internetowej, a także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer, który identyfikuje sesję Użytkownika Serwisu.
 4. Nigdy i w żadnej sytuacji nie sprzedamy podmiotom trzecim zebranych o Tobie informacji.
 5. Akceptując niniejszą Politykę prywatności i korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, w tym również danych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

Administrator danych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Lansalot Sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku (80-146) przy ul. Ojcowska 10.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail bilety@mojbilet.eu, pod numerem telefonu 790-501-550 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Definicje

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności,
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora,
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 5. Cele i podstawy przetwarzania danych
 6. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
  1. w celu dokonania i obsługi transakcji zakupu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit .f RODO),
  5. w celach marketingowych w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z lit. a RODO).

Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępnić m.in. następującym podmiotom:
  1. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
  2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,
  3. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe bądź prawne.

Czas przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w celu dokonania i obsługi transakcji zakupu przechowujemy przez okres świadczenia usługi lub realizacji umowy, w tym także przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 3. Twoje dane pozyskane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane.
 4. Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych przetwarzamy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwisz się tym czynnościom lub wycofasz wyrażoną uprzednio zgodę.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem danych zebranych w ramach usług Google Analytics oraz Remarketing AdWords.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług. Jeśli nie podasz danych, wykonanie umowy oraz świadczenie usług nie będzie możliwe.
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Pliki cookies służą do:

 1. Dostosowania zawartości stron www Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, a także do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te w szczególności umożliwiają rozpoznanie urządzeń Użytkownika Serwisu i odpowiednie wyświetlanie strony www, przystosowanej do indywidualnych potrzeb;
 2. Przygotowywania statystyk, które pomagają w zrozumieniu, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze strony internetowej, dzięki czemu możliwe jest ciągłe doskonalenie ich zawartości i struktury.

Google analytics

 1. Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics – narzędzia do analityki internetowej. W ramach dokonanej analizy, prezentujemy naszą ofertę. Google Analytics używa plików cookies, plików tekstowych przechowywanych na komputerze i umożliwia analizę korzystania z Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu są przesyłane i przechowywane przez Google Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google Inc. obcina ostatnie cyfry numeru IP, aby nie można było go zidentyfikować (anonimizacja numeru IP). Informacje zebrane w ramach Google Analytics służą do oceny korzystania z Serwisu, tworzenia raportów aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Serwisie i korzystaniem z Internetu. Google Inc. może również przekazywać ww. informacje stronom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google Inc.
 2. Możesz zapobiec rejestrowaniu danych przez Serwis za pośrednictwem Google Analytics, jeżeli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę znajdującą się pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Newsletter

 1. Jeśli zapisałeś się do naszego newslettera lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, Twoje dane zostaną wykorzystane w celu regularnego wysyłania Newslettera.

Wymiana korespondencji

 1. Dane zbierane podczas korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym Serwisem będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytania.

 

Data publikacji ostatniej wersji: 29.01.2019 Regulamin serwisu Biletowego mojbilet.eu ważny do dnia 31.12.2019

DOKONUJĄC ZAKUPU BILETÓW W SYSTEMIE BILETOWYM mojbilet.eu KUPUJĄCY AKCEPTUJE RÓWNIEŻ REGULAMIN ORGANIZATORA DANEGO WYDARZENIA.